Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXI/674/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 7 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy działającej pod nazwą
„Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)- Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

 1. Jednostce budżetowej m.st. Warszawy utworzonej na podstawie uchwały Nr 293/XIX/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum nadaje się nazwę „Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota"
 2. W statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum, stanowiącym załącznik do uchwały, o której mowa w ust. I, wprowadza się następujące zmiany:

1. użyte w różnych przypadkach wyrazy:

   • „Gmina Warszawa-Centrum" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „m.st. Warszawa",
   • ,,OSIR" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Ośrodek",
   • „Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum" oraz wyrazy
   • „Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami: ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota",
   • „Zarząd Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum", ,,Zarząd Dzielnicy", ,,Zarząd Dzielnicy Ochota" oraz wyrazy „Dyrektor Zarządu Dzielnicy Ochota" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezydent m.st. Warszawy"

2. § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ I. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, zwany dalej ,,Ośrodkiem" działa na podstawie:

   1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
   2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.),
   3. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889
   4. ze zm.),
   5. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
   6. niniejszego statutu.".
 •  

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

,,§ 11 . Organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka.",

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

,,§ 12. Zasady wynagradzania i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników Ośrodka, z wyłączeniem Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgo wego, określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora Ośrodka."

5. § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ośrodek finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy do wysokości za twierdzonego planu finansowego.
3. Podstawą gospodarki finan sowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki." .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum i na stronie internetowej m.st. Warszawy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec kiego.

 

Przewodniczący
Rady m.st Warszawy

Jan Maria Jackowski

Osoba wytwarzająca Jan Maria Jackowski
Data wytworzenia 07 czerwca 2004
Osoba publikująca Jacek Kubaczyk
Data opublikowania 21 grudnia 2020
Liczba odsłon 10872
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 21 grudnia 2020 Jacek Kubaczyk