Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Statut OSiR Ochota

Załącznik
do Uchwały Nr 293/XIX/99 Rady Gminy Warszawy-Centrum z dnia 22 grudnia 1999 r.
ze zmianami na podstawie Uchwały Nr XXXI/674/2004 Rady m.st. Warszawy
z dnia 7 czerwca 2004 roku

 

STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY OCHOTA

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, zwany dalej ,,Ośrodkiem" działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 ze zmianami),
 3. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zmianami),
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami),
 5. niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Ośrodka jest Warszawa, a terenem działania obszar Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

 

§ 4

 

Ośrodek używa pieczęci o treści:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37 B
02-010 Warszawa

 

§ 5

 

Majątek przekazany w zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy stanowi hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37 B wyposażona w sprzęt i urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz obiekty i tereny przekazane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 6

 

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców, a w szczególności Dzielnicy Ochota.

 

§ 7

 

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

 1. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej w celu zaspokajania potrzeb w zakresie sportu i różnych form rekreacji .
 2. Prowadzenie zajęć w zespołach sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
 3. Udostępnienie bazy turystycznej dla grup zorganizowanych 1 osób indywidualnych.
 4. Wynajem obiektów i urządzeń dla celów sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji wystaw, pokazów, imprez o charakterze publicznym.
 5. Współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu dzielnicowym i poza dzielnicowym w zakresie zadań statutowych.
 6. Utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo-rekreacyjnej.
 7. Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi uregulowaniami.
 8. Realizacja zadań programowych ustalonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

 

Rozdział III

Organizacja i Zarządzanie

 

§ 8

 

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, z pomocą zastępców w liczbie określonej Regulaminem Organizacyjnym oraz głównego księgowego.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Wynagrodzenia oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora Ośrodka ustala Prezydent m.st. Warszawy.
 4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent m.st. Warszawy.
 5. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ośrodka, właściwą jego organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym imieniem.

 

§ 9

 

Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 10

 

Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach .

 

§ 11

 

Organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka.

 

§ 12

 

Zasady wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników Ośrodka, z wyłączeniem Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego, określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora Ośrodka.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 13

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 2. Ośrodek finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy do wysokości zatwierdzonego planu finansowego.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 

§ 14

 

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

§ 15

 

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 17

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

 

 

 

 

 

Osoba wytwarzająca Jan Maria Jackowski
Data wytworzenia 07 czerwca 2004
Osoba publikująca Jacek Kubaczyk
Data opublikowania 21 grudnia 2020
Liczba odsłon 1430
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 21 grudnia 2020 Jacek Kubaczyk