Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Statut OSiR Ochota

Załącznik
do uchwały nr LIX/1918/2022
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 20 stycznia 2022 r.

 

STATUT

Ośrodka Sportu i  Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest m.st. Warszawa.

§ 4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy:

  1. propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
  2. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  3. tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  4. zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
  5. utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
  6. udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
  7. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
  8. budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

 

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastępcy.

   2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację Ośrodka oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 7. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

Osoba wytwarzająca Jacek Kubaczyk
Data wytworzenia 24 stycznia 2022
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 21 marca 2022
Liczba odsłon 8523
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 21 marca 2022 Paweł Jankowski
Utworzenie strony 21 grudnia 2020 Jacek Kubaczyk