Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Deklaracja dostępności

Wstęp

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://osirochota.waw.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 4. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 5. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 6. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 7. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 8. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 9. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 10. Na stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 3. Powiększenie tekstu – treść strony można powiększyć, aby była łatwiejsza do odczytania.
 4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-01-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Czerwonko, adres e-mail: , telefon: 22 572 90 70

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota:

Kryta Pływalnia - ul. Rokosowska 10

Hala Sportowa - ul. Nowowiejska 37b

Odkryta Pływalnia - ul. Usypiskowa 18

Skatepark - Park Zachodni - na podstawie Uchwały nr 2733/2021 z dnia 26 maja 2021 r. Zarządu Dzielnicy Ochota Skatepark w Parku Zachodnim został przekazany w administrowanie Wydziałowi Ochrony Środowiska

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r.  o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Korty tenisowe - ul. Skarżyńskiego 6 a - z dniem 16-01-2023 r. dzierżawcą obiektu jest AKADEMIA SPORTU I ZDROWIA - dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnościami

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Kryta pływalnia przy ul. Rokosowskiej 10

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda)
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w większości umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (winda)
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 4. Obiekt wyposażony w system wspomagający orientację dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe w garażu podziemnym.
 6. Toaleta dla niepełnosprawnych w holu głównym na poziomie (0)
 7. Blaty kasy i szatni ogólnej osadzone na wysokości umożliwiającej obsługę osób na wózkach inwalidzkich – wyznaczone stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych.
 8. Możliwość skorzystania z wózków inwalidzkich znajdujących się w szatni ogólnej.
 9. Stanowisko kasowe wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób słabo słyszących,
 10. Przebieralnia dla niepełnosprawnych w strefie mokrej na poziomie (0),
 11. Obiekt posiada platformę / windę opuszczającą do niecki sportowej.
 12. Kluczowe strefy obiektu oznaczone planami sytuacyjnymi z informacją w języku Braeill’a – wejście główne, hol główny na poziomie (0), przebieralnia dla niepełnosprawnych, strefa saunarium.
 13. Poręcze w korytarzu wiodącym do strefy mokrej z nakładkami w języku Braeill’a, ułatwiającymi orientację osobom niedowidzącym.
 14. Szafki w przebieralni dla niepełnosprawnych oraz strefie saun z numeracją w alfabecie Breaill’a, przed wejściem do saunarium -mapa tyflograficzną,
 15. Poręcze drabinek wejściowych do niecki sportowej oraz balustrada niecki rekreacyjnej z nakładkami w języku Braeill’a umożliwiającymi odczytanie informacji o głębokości wody.

 

Hala Sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37B

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulic Nowowiejskiej i Trybunalskiej.
 2. Przy głównym wejściu do budynku od strony ulicy Nowowiejskiej znajduje się podnośnik pionowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. Obiekt wyposażony w pętlę indukcyjną wspomagającą orientację dla osób słabosłyszących – poziom 0.
 5. Obiekt wyposażony w system wspomagający orientację dla osób niewidomych  i słabowidzących – oznakowany alfabetem Braill’a jak również kontrastem kolorystycznym) –   w wejściu głównym – mapa tyflograficzna.
 6. Na poziomach „-1” i „0” budynku znajdują się toalety dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 7. W szatniach na poziomie „0” znajdują się prysznice dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 8. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Na poziomach „-1” i „0” budynku znajdują się toalety dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 11. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Odkryta pływalnia przy ul. Usypiskowej 18                      

 1. Przestrzenie komunikacyjne obiektu są wolne od barier poziomych  i pionowych (komunikacja pozioma – łagodny zjazd dla wózków inwalidzkich)
 2. Obiekt wyposażony w system wspomagający orientację dla osób niewidomych  i słabowidzących – oznakowany alfabetem Braill’a jak również   kontrastem kolorystycznym), w wejściu głównym – mapa tyflograficzna.
 3. Obiekt wyposażony w pętle indukcyjne wspomagający orientację dla osób słabosłyszących.
 4. Obiekt przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (toalety, przebieralnie).