Czekaj...

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Zamówienia publiczne

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych

Nr zamówienia: P/2/2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą lub PZP) oraz aktów wykonawczych do PZP.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych obejmujących m.in.:

 • Przełożenie kostki brukowej wokół basenów;
 • Wykonanie obrzeży wokół basenów;
 • Wykonanie ogrodzenia wokół terenu utwardzonego wokół basenów;
 • Prysznice basenowe przy „myjkach” – wymiana na nowe uruchamiane czujką ruchu;
 • Likwidacja powierzchni z płyt tartanowych i urządzenie na tej powierzchni trawnika;
 • Wykonanie nowych odwodnień liniowych po obwodzie terenu utwardzonego kostką – zgodnie z projektem w tym zakresie i podłączenie do instalacji odwadniającej;
 • Wykonanie uszczelnienia komory hydrantu i komory pomp.

 

W ramach środków zostanie zrealizowany zakres zadania:

 • Modernizacja brukowanej plaży basenowej.
 • Po zdjęciu istniejącej kostki brukowej, zostanie rozbudowana instalacja odwodnienia liniowego. Na plaży, zostaną dołożone dodatkowe odpływy liniowe, istniejące zostaną wymienione. Po wykonaniu prac związanych z odwodnieniem zostanie częściowo wymieniona i zagęszczona podbudowa, a następnie zdemontowana kostka zostanie umyta, uzupełniona, ułożona i odpowiednio wypoziomowana.
 • Przebudowa części plaży basenowej w obrębie połączeń z kanałami przelewowymi niecek basenów - na styku plaża-kanały przelewowe zostanie dodatkowo wzmocniona podbudowa, kostka zostanie zastąpiona płytami.
 • Modernizacja nogomyjek wraz z montażem kurtyn wodnych/prysznicy – planowane jest zastosowanie inteligentnej bezdotykowej armatury basenowej.
 • Montaż ogrodzenia panelowego plaży brukowanej oddzielającego plażę od pozostałej części obiektu.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej  Adres strony internetowe j, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

https://osirochota.ezamawiajacy.pl;
https://osirochota.ezamawiajacy.pl/pn/osirochota/demand/122938/notice/public/details zwanej dalej Platformą.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

 • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
 • pod adresem e-mail: 

 

Poniżej link do postępowania: 

Adres strony internetowe j, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

https://osirochota.ezamawiajacy.pl
https://osirochota.ezamawiajacy.pl/pn/osirochota/demand/122938/notice/public/details

jako („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Osoba wytwarzająca Paweł Jankowski
Data wytworzenia 10 sierpnia 2023
Osoba publikująca Paweł Jankowski
Data opublikowania 10 sierpnia 2023
Liczba odsłon 726
Opis Data opublikowania Osoba publikująca
Wersja aktualna 10 sierpnia 2023 Paweł Jankowski